Uwaga studenci i doktoranci - Nagrody Rektora wypłacone w 2016 r.


Data dodania: 2017-02-17 12:36:59

Zgodnie z art. 20, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 51/2010 z dn. 31.03.2010) nagrody pieniężne wypłacane studentom stanowią dla nich przychód „z innych źródeł” podlegający opodatkowaniu. Płatnik jest obowiązany wystawić po zakończeniu roku podatkowego, terminie do końca lutego następnego roku PIT-8C i przekazać go podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Płatnik nie ma natomiast obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obowiązek rozliczenia się z podatku od wyżej wymienionego przychodu spoczywa zatem na studencie w terminie do końca kwietnia 2017 roku.


+ więcej

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów


Data dodania: 2017-02-17 08:02:22

 

Wypłata stypendiów dla studentów i doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów  na konta osobiste
za miesiąc  luty nastąpi od 20 lutego br.
 

W miesiącu marcu zgodnie z paragrafem 9, ust.3 Regulaminu pomocy materialnej wypłata stypendiów nastąpi do końca miesiąca.

 

Studentom, którzy nie będą mieć zaliczenia semestru zimowego w systemie USOS do dnia 16.03.2016r stypendium zostanie wstrzymane (informacja o stanie stypendium w USOSweb).

 
 

 


+ więcej

STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW


Data dodania: 2017-02-15 13:52:58

UWAGA

Studenci , których studia rozpoczęły się od semestru letniego (wszystkie lata)

-   termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb - do 15 marca br.

- termin uruchomiona w USOSweb  możliwości składania wniosków zostanie podany odrębnym komunikatem. 

+ więcej

UWAGA WAŻNE nr konta studenta i doktoranta


Data dodania: 2016-10-08 13:16:29

 

W związku z tym, iż Uniwersytet Opolski nie dysponuje kasą stypendia przelewane będą tylko na konta osobiste studentów lub doktorantów.

Student/doktorant jest zobowiązany wpisać numer konta  (osobistego)  w USOSweb w zakładce STYPENDIA (powyższe dotyczy również osób, którym będzie przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów).

 

Numery kont osobistych wprowadzone lub zmienione w USOSweb tydzień przed dniem wypłaty stypendiów mogą nie zostać uwzględnione w wypłatach stypendiów za dany m-c . Na te konta stypendia zostaną wypłacone w następnym miesiącu.

 

 

 

+ więcej

Maksymalny dochód do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2016/2017


Data dodania: 2016-09-26 15:32:09

DECYZJA Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

w sprawie:   ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne.

 

1.    Na podstawie art.179 ust. 2 i ust. 3 i art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w roku akademickim 2016/2017  ustalam w Uniwersytecie Opolskim: wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne – w kwocie  1000,00 zł netto w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

 

2.    Niniejsza decyzja uzgodniona została z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów.

 

3.    Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 października 2016 r.

 

+ więcej

HARMONOGRAM STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA ROK AK. 2016/17


Data dodania: 2016-09-24 09:44:51

Zgodnie z Harmonogramem stypendialnym ustalanym corocznie do 30 września przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim studenci (tylko z zaliczonym semestrem studiów) składają wnioski w USOSweb w terminie od 23 września do 10 października, a następnie  wydrukowane wnioski i oświadczenia wymagane ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572) oraz załączniki poświadczające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym składają w odpowiednim dziekanacie w terminie określonym w harmonogramie (do 11 października do godz. 14:00) .

           Dziekanaty przyjmują wnioski od studentów, którzy zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Opolskiego  terminowo zaliczyli wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów i złożyli indeks w dziekanacie (nie później niż do końca sesji poprawkowej).

W trakcie przyjmowania na bieżąco:

a) weryfikują średnią na wniosku ze średnią z rankingu,

b) sprawdzają oświadczenia na wnioskach  studentów, 

- na studiach I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich czy student nie ukończył wcześniej studiów -   nie może otrzymać stypendium Rektora  student, który ukończył już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studiuje na kolejnych  studiach pierwszego stopnia,

 

- na studiach II stopnia termin ukończenia studiów I stopnia - student II stopnia może się ubiegać o stypendium jeśli rozpoczął je w terminie  1 roku od ukończenia studiów I stopnia,

 

- na studiach II stopnia i 5-letnich termin ukończenia studiów I stopnia -student po ukończeniu studiów I stopnia  może pobierać stypendium przez okres 3 lat.

 

             Odwoławcza Komisja  Stypendialna

a.      rozpatruje wszystkie wnioski elektroniczne, które mają wersję papierową (jeżeli brak jest wersji papierowej, to wniosek elektroniczny pozostaje nierozpatrzony), sprawdza kompletność wniosku, w razie braku załączników niezwłocznie wzywa studenta do uzupełnienia braków w ciągu 7 dni,

b.      weryfikuje i zatwierdza punkty za osiągnięcia we wszystkich wnioskach elektronicznych przeznaczonych do rozpatrzenia  oraz przyznaje status „gotowy do rozpatrzenia”  

c.       w przypadku zmiany punktów za osiągnięcia w systemie USOSweb członkowie Komisji w komentarzu wniosku elektronicznego wpisują wyjaśnienie przyczyny korekty oraz na wniosku papierowym danego studenta dokonują adnotacji dotyczącej tej zmiany, przy której podpisują się członkowie komisji biorący udział w rozpatrywaniu wniosków.

 

Od 23 do 28 października - studenci sprawdzają ocenione przez komisje wnioski w systemie USOSweb i podczas wyznaczonych dyżurów Komisji (informacja o miejscu i godzinach zostanie podana odrębnym komunikatem) zgłaszają uwagi bądź uzupełniają dokumenty, a Komisje na bieżąco dokonują korekty w USOSweb.

 

 

DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NIE BĘDĄ WYWIESZANE LISTY POGLĄDOWE PRZYZNANYCH  STYPENDIÓW  REKTORA  DLA  NAJLEPSZYCH  STUDENTÓW

 

 

+ więcej

Dochód z gospodarstwa rolnego za 2015 rok


Data dodania: 2016-09-24 08:47:11

 

Obwieszczenie

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych

gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617)

ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach

rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł.

+ więcej

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW o stypendium socjalne i specjalne w roku ak. 2016/17


Data dodania: 2016-09-08 15:13:36

UWAGA

Studenci i doktoranci:

została uruchomiona w USOSweb możliwość składania wniosków o stypendium socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Informujemy studentów i doktorantów starających się o stypendia socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych, iż termin rejestracji  wniosków w systemie USOSweb mija 10 października br. (na wydruku wniosku nie może być późniejsza data).

W Dziale Spraw Studentów wydrukowane podania wraz z oświadczeniem o dochodach i  kompletem załączników dotyczących dochodów rodziny studenta studenci i doktoranci mogą składać do  11 października do godz. 14:00 

Przed złożeniem wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy dostarczyć do Działu Spraw Studentów aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (najpóźniej 7 października). 

+ więcej

Miejsce w domu studenta w trakcie roku akademickiego


Data dodania: 2016-02-20 10:52:42

Studenci mogą składać podania o przyznanie miejsca w domu studenta w trakcie roku akademickiego 2016/2017 w administracji DS KMICIC,  Podania będzie rozpatrywać  Kanclerz mgr Zbigniew Budziszewski w ramach wolnych miejsc. W przypadku gdy wolnych miejsc jest więcej niż chętnych prawo do zakwaterowania w akademiku może otrzymać każdy student UO mimo braku udokumentowania sytuacji materialnej.

O miejsce w DS "w ramach wolnych miejsc" mogą starać się również studenci studiów niestacjonarnych.

O możliwości zakwaterowania na czas zjazdów studentów niestacjonarnych informacji udziela administracja Domu Studenta "Kmicic", tel 774527031

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta w trakcie roku akademickiego należy pobrac ze strony:

http://www.campus.uni.opole.pl/shownews.php?cat=1&lang=pl&m=1

+ więcej

Informacja dla cudzoziemców


Data dodania: 2014-08-11 10:38:22

INFORMACJE DLA POSIADACZY KARTY POLAKA PODEJMUJĄCYCH I ODBYWAJĄCYCH STUDIA W POLSCE. 

1. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego i poświadcza uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka.

2. Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia obywatelstwa polskiego ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów.

Karta Polaka nie jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy ani osiedlania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadacz Karty Polaka studiujący w Polsce musi mieć zalegalizowany pobyt na terenie RP, tj. musi posiadać:

    • wizę długoterminową pobytową lub,
    • kartę pobytu – zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub,
    • zarejestrowany pobyt obywatela Unii Europejskiej.

3. Posiadacz Karty Polaka może podejmować i odbywać w Polsce studia:

a.) na warunkach obowiązujących obywateli polskich – obowiązuje go wtedy tryb rekrutacji przewidziany dla obywateli polskich. Może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej przewidziane dla studentów – obywateli polskich bez prawa do ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców.

b.) na warunkach przewidzianych dla cudzoziemców – z prawem ubiegania się o stypendium rządu polskiego przewidzianego dla cudzoziemców. Nie może ubiegać się o inne stypendia przewidziane dla studentów obywateli polskich.
Może uzyskać inne nagrody i wyróżnienia przyznawane w uczelni, jeżeli pochodzą one ze środków własnych uczelni.
Posiadacz Karty Polaka, który chce podjąć studia w Polsce na warunkach stypendium rządu polskiego powinien przed podjęciem studiów skontaktować się z właściwym terytorialnie Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubezpieczenia zdrowotne 

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.Nr210 poz.2135 z poźn.zm.) cudzoziemcy:

    • studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w RP, absolwenci odbywający obowiązkowy staż;
    • odbywający kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim

mogą ubezpieczać się dobrowolnie.

Od 1 października 2013 r. składki na ubezpieczenia zdrowotne wyżej wymienionych cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państw członkowskich UE lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) opłaca szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie, w której osoby te odbywają lub będą odbywać studia jeżeli osoby te zostały uznane za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka

Podstawa prawna

1. Ustawa z 7 września 2007 roku o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280, z późn. zm.)

2. Ustawa z 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym art. 43 (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowany

+ więcej

Strona 1 z 2


Dział Spraw Studentów
Adres: ul. Oleska 48, 45-052 Opole
E-mail: dss@uni.opole.pl, Telefony: Kontakt

Dział Spraw Studentów czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 1200-1400,
dyżury w wyznaczone soboty w godz. 800-1200.

dol